Σε συνέχεια της από 04.07.2017 απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, και δεδομένου ότι υπάρχουν 547 κενές θέσεις ωφελουμένων, ανακοινώνεται ότι αυτές θα καλυφθούν με βάση την μοριοδότηση των αιτούντων, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στο μητρώο των ωφελουμένων. Ως εκ τούτου ανακοινώνονται 547 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από το μητρώο των ωφελουμένων του Υποέργου 2, της Πράξης, «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», με Κωδικό MIS 5000084. Οι επιτυχόντες πρέπει, δυνάμει των κεφαλαίων 2.5, 2.6 και 5.3.1 της Πρόσκλησης να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας (καταληκτική ημερομηνία αποστολής  μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017) στην ΕΕΔΕ (ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση).

Η ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου (υπογραφή τριμερούς σύμβασης) μετατίθεται χρονικά για τους εν λόγω τελικούς επιλεγέντες έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.