Η Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων  αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στους νόμους για την Προστασία Δεδομένων τα τελευταία 20 χρόνια.

Μάθετε για  ποιο λόγο θα πρέπει να σας απασχολήσει σοβαρά o νέος  Ευρωπαϊκός Κανονισμός – και πως μπορεί να σας βοηθήσει η MASTER στην εφαρμογή του.

Όταν τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, σκοπεύει να δώσει στους ευρωπαίους πολίτες τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο αντίκτυπός της εφαρμογής του δεν θα είναι αισθητός αποκλειστικά στην Ευρώπη.

Θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις και για εταιρείες σε άλλες χώρες, που διατηρούν ή επεξεργάζονται τα δεδομένα τους στην EE.

Ενώ η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων για τους πολίτες της ΕΕ αποτελεί μια θετική εξέλιξη, για τις Εταιρείες  και τους Οργανισμούς μπορεί να παρουσιάσει αρκετές επιπλοκές ως προς την εφαρμογή του.

Εν προκειμένω, μια παραβίαση της νέας οδηγίας θα μπορούσε να επιφέρει πρόστιμα τα οποία ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Έχοντας αυτό υπόψη, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της MASTER συγκέντρωσαν τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον νέο Κανονισμό!

Με σκοπό να γνωρίσετε τι σημαίνουν οι αλλαγές για εσάς και πως μπορείτε να προετοιμάσετε κατάλληλα την εταιρεία σας, πριν από την προθεσμία συμμόρφωσης :

Τι είναι ο GDPR με απλά λόγια;

Είναι ένα νέο πλαίσιο Κανόνων που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η νέα ενιαία πράξη Προστασίας Δεδομένων θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε όλους τους νόμους περί Προστασίας της Ιδιωτικότητας στην Ευρώπη.

Επίσης θα αντικαταστήσει την παρωχημένη οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων του 1995.

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό υποχρεώνονται όσες Εταιρείες και Οργανισμοί εκτελούν επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων να συμμορφωθούν με το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο και να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Πως εμπλέκονται οι Εταιρείες και Οργανισμοί σε αυτό το νέο πλαίσιο κανόνων;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα να ελέγχουν τον τρόπο επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων τους.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πολίτες έχουν το «Δικαίωμα στη λήθη» (right-to-be-forgotten).

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να ζητήσουν από τις Επιχειρήσεις να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Αυτό είναι και το κομβικό σημείο στο οποίο εμπλέκονται Οργανισμοί και Επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν στον GDPR για τις ενέργειες διαχείρισης, αποθήκευσης και κυρίως επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διασφαλίζοντας έτσι κατ’επέκταση τη νομιμότητα και την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων.

Πόσο θα κοστίσει η μη συμμόρφωση μιας Εταιρείας στον GDPR;

Η μεγαλύτερη αλλαγή στο νέο Κανονισμό είναι η αύξηση του ποσού των προστίμων που οι ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να επιβάλλουν σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις  που δεν θα συμμορφωθούν.

Δηλαδή το 4% του συνολικού κύκλου εργασιών τους ή μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο.

Τι ακριβώς κάνει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO);

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει την κύρια ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός τηρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων, σύμφωνα με τον  GDPR.

Στην ουσία είναι εκείνος που αναλαμβάνει την ορθή υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.

Ο ρόλος του επεκτείνεται στη σωστή κατάρτιση των υπαλλήλων της επιχείρησης ως προς τους νέους κανόνες, όπως και στην λήψη αποφάσεων εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και επαλήθευσης της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων.

Είναι εκείνος που, μεταξύ άλλων, εκπροσωπεί τον Οργανισμό απέναντι στην Ανεξάρτητη Αρχή Προσωπικών Δεδομένων και σε τρίτους.

Επηρεάζει μια Εταιρεία ο GDPR εάν δεν εδρεύει στην ΕΕ;

Ο GDPR έχει σοβαρές επιπτώσεις για Επιχειρήσεις και σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Ακόμη και αν βρίσκεστε εκτός ΕΕ αλλά διατηρείτε δεδομένα που ανήκουν σε οποιονδήποτε ζει στην Ευρώπη, θεωρείστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση κα την ασφάλειά τους.

Επομένως, αν επεξεργάζεστε δεδομένα που ανήκουν σε άτομα που ζουν και εργάζονται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να συμμορφωθείτε στις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού.

Τι πρέπει να κάνει η Επιχείρησή μου ώστε να προσαρμοστεί στον νέο Κανονισμό;

Με βάση τον νέο Κανονισμό η ΜΑSTER δημιούργησε ένα ευέλικτο Πακέτο Υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες των Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Με σκοπό τη συμμόρφωση στο νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο , το οποίο παρέχει:

1.Εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (12 ωρών)

Για όλο το προσωπικό του Οργανισμού για το Νέο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR, από εξειδικευμένους νομικούς, Privacy και Information Security Professionals

2.Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης

Της υπάρχουσας κατάστασης του Οργανισμού και εκτίμηση κινδύνου διαχείρισης και επεξεργασίας  προσωπικών δεδομένων

3.Σχεδίαση συστήματος για τη συμμόρφωση της εταιρείας

 Συμμόρφωση της εταιρείας με το Νέο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR και έναρξη λειτουργίας του συστήματος

4.Εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού

Σύμφωνα με το νέο σύστημα

5.Συντήρηση και επικαιροποίηση του συστήματος.

Πως μπορώ να διασφαλίσω πιστοποιημένες υπηρεσίες  DPO ( Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων )  στην Εταιρία μου;

Για τις υποχρεωτικές υπηρεσίες DPO ( Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ) η MASTER σχεδίασε ένα εξειδικευμένο Σεμινάριο με τη συνδρομή επιστημόνων, ειδικών σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που υλοποιείται με εκπαιδευτές αντίστοιχου επιπέδου.

Οι εκπαιδευόμενοι είναι Στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Νομικοί Σύμβουλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες που επιζητούν να πιστοποιηθούν στην ορθή εκπλήρωση των νέων απαιτήσεων.

Εναλλακτικά, παρέχονται υπηρεσίες DPO από πιστοποιημένους συνεργάτες της MASTER.

Η MASTER υλοποιεί την εκπαίδευση σε αίθουσες σε όλα τα υποκαταστήματα της  ή με σύγχρονη τηλεκατάρτιση,  με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα.  

Τα Σεμινάρια είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να  προετοιμάσετε κατάλληλα την Επιχείρηση σας στον νέο Κανονισμό; 

Ενδιαφέρεστε για την εκπαίδευση ή  παροχή Υπηρεσιών DPO; 

Επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ  για σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της Επιχείρησης σας.